'Show'

+ Florida 2016 (USA) +

Photo by Iryna Kanishcheva